Stadgar - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Om SRF

STADGAR
för
Syrianska Riksförbundet i Sverige
antagna och träder i kraft fr.o.m. den 25 mars 2017
 
Senaste revidering av dessa stadgar klubbades vid
Syrianska Riksförbundets årskongress 2016-06-11
                                 Org. Nr: 812800-4267
 
INNEHÅLL
  
1 SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE
1.1 Förbundets namn
1.2 Verksamhetsområde
1.3 Förbundets uppgift och ändamål
1.4 Firmatecknare
1.5 Beslutsnivåer 
1.6 Verksamhets- och räkenskapsår
1.7 Tolkning av stadgar
1.8 Ändring av stadgar 
1.9 Upplösning av förbundet

2 MEDLEMSKAP 
2.1 Rätt till medlemskap
2.2 Ansökan om inträde
2.3 Beslut om inträde
2.4 Överklagande av beslut om inträde
2.5 Förenings rättigheter
2.6 Förenings skyldigheter
2.7 Utträde/uteslutning ur förbundet
2.7.1 Egen ansökan om utträde
2.7.2 Automatisk uteslutning
2.7.3 Uteslutning av förening 
2.7.4 Återkallande av uppdrag 
2.7.5 Överklagande av beslut om uteslutning eller återkallande av uppdrag

3 HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
3.1 Förbundets årskongress
3.1.1 Före Ordinarie årskongress 
3.1.2 Under årskongress
3.2 Extra årskongress
3.3 Förbundsstyrelsen
3.3.1 Förbundsstyrelsens sammansättning
3.3.2 Mandatperiod samt återkallande av uppdrag
3.3.3 Valbar till förbundsstyrelsen 
3.3.4 Sammanträden
3.3.5 Förbundsstyrelsens funktionärer och deras uppgifter
3.4 Valberedningen
3.5 Förbundets revisorer
3.6 Förbundets kommittéer
 
 

 
 
§ 1 SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE
 
1.1 Förbundets namn
1.2 Verksamhetsområde
1.3 Förbundets uppgift och ändamål
1.4 Firmatecknare
1.5 Beslutsnivåer
1.6 Verksamhets- och räkenskapsår
1.7 Tolkning av stadgar
1.8 Ändring av stadgar
1.9 Upplösning av förbundet
  
1.1 Förbundets namn
Förbundets namn är "Syrianska Riksförbundet i Sverige" med förkortning SRF.
Förbundets säte ligger i Södertälje och har Organisationsnummer 812800-4267.
 
1.2 Verksamhetsområde
Förbundet är en sammanslutning av syrianska föreningar över hela landet. Även andra syrianska föreningar, som arbetar efter demokratiska grundregler kan ha rätt att tillhöra förbundet. Förbundet är en icke vinstdrivande, icke-religiös och partipolitiskt obunden organisation.
 
1.3 Förbundets uppgift och ändamål   
                                                                                                                
Syrianska Riksförbundets uppgift är att:
· tillvarata syrianska folkets intressen i etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor samt att verka som en samfälld ungdoms-, kulturs- och idrottsintresse organisation bland syrianer.
· sträva efter att verka för ett samhälle där individens möjligheter, rättigheter tas tillvara och företräda syrianerna genom att nationellt och internationellt påverka och samarbeta med organisationer, myndigheter och media.
· samarbeta med andra föreningar och demokratiska organisationer med gemensamma mål som förbundet i Sverige och utomlands.
· verka för allas lika värde och jämställdhet samt att förstärka de kulturella relationerna mellan syrianer och svenskar för att verka för integration och motverka rasism och kriminalitet.
· skapa solidaritet mellan förbundets medlemmar till förmån för förbundets effektiva funktion, för anskaffandet av lokaler och för en bredare representation av syrianerna.
· tillhandahålla information om syrianer och förbundets arbete genom utgivning av bland annat informationsbroschyrer och egen tidning.
 
1.4 Firmatecknare
Förbundsstyrelsen utser de personer som har rätt att teckna förbundets firma. Bemyndigandet gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas av förbundsstyrelsen. Firmatecknaren har inte rätt att utan särskilt skriftligt bemyndigande från förbundsstyrelsen att för förbundets räkning köpa eller sälja fast egendom, belasta förbundets räkning eller uppta eller bevilja lån.
 
1.5 Beslutsnivåer
Högsta beslutande organ är årskongressen och i förekommande fall extra kongress samt för tiden mellan kongressen förbundsstyrelsen.
 
1.6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är tiden från 1 januari till och med 31 december.
 
1.7 Tolkning av stadgar
Om tvekan uppstår kring tolkning av dessa stadgar, eller om fråga eller situation uppkommer som inte är förutsedd och som inte är av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse, kan i brådskande fall förbundsstyrelsen avgöra frågan. I annat fall tas frågan upp vid nästkommande kongress för avgörande.
 
1.8 Ändring av stadgar
Ändring av förbundets stadgar kräver beslut med två tredjedelars majoritet av två (2) efterföljande kongresser, varav en ska vara ordinarie årskongress. Mellan kongresserna måste minst två (2) månader ha förflutit. Beslut om ändring eller tillägg av stadgarna kan inte gälla retroaktivt.
För ändring av § 1.1 Förbundets namn, krävs det beslut med hundra procent (100%)  majoritet av två (2) efterföljande ordinarie årskongresser.
 
1.9 Upplösning av förbundet
Beslut om förbundets upplösning ska, för att vara giltigt, fattas vid tre (3) efterföljande ordinarie årskongresser sedan frågan minst tjugo (20) veckor före respektive kongress remitterats till föreningarna för yttrande. Beslut kräver minst två tredjedelars majoritet vid varje kongress.
Vid förbundets upplösning disponeras förbundets tillgångar i första hand av föreningarna eller av förening som vill omorganisera förbundet. Om sådana föreningar inte finns överförs tillgångarna till annan, ej medlem i förbundet, syriansk förening med likartade syften som förbundet. Förbundets kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årskongressen av förbundet, förbundsstyrelsen eller av en kommitté som utses vid sista årskongressen.
 

§ 2 MEDLEMSKAP
 
2.1 Rätt till medlemskap
2.2 Ansökan om inträde
2.3 Beslut om inträde
2.4 Överklagande av beslut om inträde
2.5 Förenings rättigheter
2.6 Förenings skyldigheter
2.7 Utträde/ uteslutning ur förbundet

2.1 Rätt till medlemskap
Rätt att vinna inträde i förbundet har varje syriansk förening som har minst tjugofem (25) inskrivna medlemmar, stadgar och en styrelse som är vald på demokratiskt sätt samt accepterar och förbinder sig att följa förbundets stadgar.
 
2.2 Ansökan om inträde
Skriftlig ansökan om inträde skall göras hos förbundsstyrelsen.
Till ansökan bifogas följande handlingar:
· giltig organisationsnummer
· förteckning över föreningens medlemmar
· föreningens antagna stadgar
· föreningens årsmötesprotokoll med styrelsesammansättning och firmatecknare
 
2.3 Beslut om inträde
Fråga om inträde prövas och avgörs först av förbundsstyrelsen vid styrelsemöte. Bifalles ansökan kommer ärendet att lyftas upp till nästkommande årskongress för ett slutgiltigt beslut och medlemskap anses ha vunnits. Prövotiden för nytt medlemskap är ett år och det följs av SRF’s styrelse med insyn och förpliktelser i enlighet med kraven i 2.6. Först efter prövotiden beslutar kongressen om föreningen bifalles röstlängd eller ej.
 
2.4 Överklagande av beslut om inträde
Beslut, varigenom inträdesansökan avslagits, kan av den inträdessökande överklagas till kongressen. Skriftligt överklagande skall inom två (2) månader efter beslutet delgivits den aktuella föreningen lämnas till förbundsstyrelsen som vidarebefordrar överklagan till kongressen för beslut. Kongressens beslut är bindande och kan inte överklagas.
 
2.5 Förenings rättigheter
 
Medlemsförening har rätt att:
· delta, påverka och rösta vid årskongressen om villkoren för rösträtt i dessa stadgar är uppfyllda
· ta del av information och den service som tillhandahålls av förbundet
· ta del av och delta i samarbetet med andra föreningar och förbundet
 
2.6 Förenings skyldigheter
 
Medlemsförening är skyldig att:
· bidra till samarbetet mellan förbundet och medlemsföreningarna och därmed verka för förbundets sammanhållning och utveckling samt rätta sig efter stadgarnas föreskrifter och stadgeenligt fattade beslut.
· vara lojala mot förbundet och de som utsetts att företräda förbundet, dess kommittéer och lokala organisationer.
· lämna in till SRF`s styrelse nedan tecknade handlingar som skall regleras efter krav från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (före detta UNGDOMSSTYRELSEN). Medlemsförening som inte lämnar dessa handlingar inom utsatt tid kommer att mista sin rätt att rösta och rätten att ingå i SRF`s styrelse. Men medlemsföreningen bibehåller sin närvaro- och yttranderätt vid förbundets möten.
 
Handlingar som skall lämnas in av medlemsföreningarna till SRF`s styrelse:
· betala fastställd medlemsavgift till Förbundet senast den 31 december
· årligen redovisa antalet medlemmar i enlighet med medlems- och årsrapporten,
· verksamhetsrapport, årsbokslut, verksamhetsplan, justerat årsmötesprotokoll,
· medlemsregister den sista JUNI varje år.
  
2.7 Utträde/uteslutning ur förbundet
 
2.7.1 Egen ansökan om utträde
Ansökan om utträde ska lämnas skriftligen till förbundsstyrelsen och bifogat ska finnas årsmötesprotokoll där två tredjedelar av föreningsmedlemmarna har skrivit under beslut om att ansöka om utträde.
 
2.7.2 Automatisk uteslutning
Förening med färre än tjugofem (25) medlemmar utesluts automatiskt ur förbundet.
 
2.7.3 Uteslutning av förening
Förening som medvetet bryter mot dessa stadgar eller mot gemensamt beslutade regler kan förverka rätten att kvarstå som förening i förbundet. Vidare kan förening som medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller varit delaktig i eller dömts för olaglig verksamhet uteslutas ur förbundet. Anmälan som kan leda till uteslutning ska lämnas skriftligen till förbundsstyrelsen som är skyldig att delge föreningen anmälan samt ge föreningen möjlighet att inom en (1) månad yttra sig över anmälan. Därefter ska förbundsstyrelsen hänskjuta frågan om uteslutning till nästa årskongress eller extrakongress där beslut om uteslutning kan fattas med två tredjedelars majoritet.
 
Beslut om uteslutning behöver inte föregås av anmälan samt kongressbeslut om det är uppenbart att förening gjort sig skyldig till förfarande som strider mot dessa stadgar eller stadgeenligt fattade beslut och efter uppmaning om rättelse från förbundsstyrelsen underlåter rättelse.
 
Medlemsförening som uteslutits ur förbundet SRF har inte rätt att få del av förbundets tillgångar.
 
2.7.4 Återkallande av uppdrag
 
Medlem som har styrelsemandat eller annat uppdrag för eller inom förbundet eller dess kommittéer kan få sitt uppdrag återkallat om medlemmen gjort sig skyldig till något av vad som räknas upp i 2.7.3.
 
2.7.5 Överklagande av beslut om uteslutning eller återkallande av
uppdrag
Om den medlemsförening som blivit föremål för uteslutning eller fått sitt uppdrag återkallat anser att beslutet inte är stadgeenligt kan denna överklaga beslutet som då tas upp vid nästa årskongress. Beslut om att ändra tidigare beslut fattas med två tredjedelars majoritet.
 
§ 3 HÖGSTA BESLUTANDE ORGAN
 
3.1 Förbundets årskongress
3.2 Extra årskongress
3.3 Förbundsstyrelsen
3.4 Valberedningen
3.5 Förbundets revisorer
3.6 Förbundets kommittéer
  
3.1 Förbundets årskongress
Förbundets högsta beslutande organ är årskongressen. Kongressen består av föreningarnas valda ombud. Ordinarie kongress sammanträder senast sista mars varje år. Kongressen kan dock uppskjutas med högst tre månader om ett skäligt hinder föreligger. Varje förening har en röst, vilken representeras av ett ombud vald av föreningen. Vid ordinarie kongress utses förbundsstyrelse, revisor, valberedning samt innehavare av andra förtroendeuppdrag. Kongressen ska vidare behandla inkomna motioner samt av förbundsstyrelsen eller förbundskommittéer/sektioner framlagda förslag. Rösträtt har de föreningar som uppfyller kraven i 2.6 första och andra punkten. Föreningar som inte uppfyller kraven i 2.6 första och andra punkten har rätt att delta vid kongressen men innehar ingen rösträtt.
 
3.1.1 Före Ordinarie årskongress
Föreningarna ska kallas till årskongress av förbundsstyrelsen senast fyra (4) veckor före dess öppnande. Samtidigt som kallelse skickas ut ska även dagordningen skickas till föreningarna. Senast två veckor innan ska medlemsförening meddela förbundsstyrelsen om vem som företräder föreningen som ombud vid kongressen. Röstning med fullmakt tillåts inte. Önskar förening nominera medlem som kandidat till förbundsstyrelsen ska denna person även vara valt ombud för föreningen och meddelande om nominering ska ha inkommit senast två veckor innan.
Motion till kongressen väcks av medlemsföreningarnas styrelser eller medlemsförening och ska vara övriga medlemsföreningar tillhanda senast sex (6) veckor före kongressen. Om medlemsförening väckt motion ska denna först skickas till förbundsstyrelse för behandling. Förbundsstyrelsen ska ha skickat motionerna vidare till föreningarna senast fyra (4) veckor före kongressen.
 
3.1.2 Under årskongress
 
Vid ordinarie årskongress ska följande frågor behandlas
· upprop samt fastställande av röstlängd
· årskongressens behöriga utlysande
· fastställande av dagordning
· val av mötesordförande och mötessekreterare
· val av justeringspersoner, tillika rösträknare
· genomgång av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med resultat-och balansräkning för senaste räkenskapsåret
· genomgång av revisorernas berättelse över förbundsstyrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
· frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen avseende det senaste verksamhetsåret
· fastställande av eventuell verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret samt fastställande av medlemsavgift
· behandling av inkomna motioner och förslag
· val av ny förbundsstyrelse och övriga uppdrag för en mandatperiod om två (2) år enligt följande beroende på mandatperiod, ej uteslutande, lista:
 
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Förbundssekreterare
4. Vice förbundssekreterare
5. Kassör
6. Kontaktperson
7. Tre (3) eller en (1) ordinarie styrelseledamot/-er
8. Tre (3) eller en (1) styrelsesuppleant/-er
9. Eventuella ombud för styrelsen
10. Två (2) revisorer
11. Valberedning
12. Innehavare av uppdrag i förbundets kommittéer och sektioner
 
· Val av auktoriserad revisor för förbundet
· Avslutande av årskongress samt justering av protokoll
 
Val av förbundsstyrelse ska ske genom sluten omröstning om inte kongressen enhälligt beslutar om öppen omröstning. Övriga beslut fattas av kongressen genom öppen omröstning. Enkel röstövervikt tillämpas.
 
 
3.2 Extra årskongress
 
Extra årskongress ska hållas om:
· förbundets revisorer fastställt några ekonomiska oegentligheter i hanteringen av förbundets ekonomiska medel och skriftligen begär extra årskongress
· förbundets förbundsstyrelse avgår
· förbundets förbundsstyrelse begär extra årskongress
· en tredjedel av medlemsföreningarna som har rösträtt enligt dessa stadgar begär en extra årskongress, i vilket fall varje förening ska ha enskilt motiverat och underskrivet beslut om begäran om extra årskongress
 
Begäran om extra årskongress ska skriftligen lämnas till SRF`s förbundsstyrelse som om samtliga krav för begäran är uppfyllda ska kalla föreningarna till extra årskongress inom två (2) månader från dess förbundsstyrelse tog del av begäran.
Extra årskongress får endast behandla den fråga eller de frågor som föranlett dess kallande. Kallelse till extra årskongress sker på samma sätt som till ordinarie årskongress, dock inom två (2) månader från dess förbundsstyrelse tog del av begäran.
 
 
3.3 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ efter kongressen och mellan kongresser.
 
3.3.1 Förbundsstyrelsens sammansättning
Förbundsstyrelsen består av fem till tio ledamöter och till varje ledamot finns en eller två utsedda suppleanter. Vid ordinarie ledamots förhinder eller avgång inträder suppleanten i styrelsen i den ordning som kongressen fastställt. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden, förbundssekreteraren eller vice förbundssekreteraren i nämnda ordning.
 
3.3.2 Mandatperiod samt återkallande av uppdrag
Mandatperioden för styrelsen är två (2) år och sker i bruten form. Målsättningen är att halva förbundsstyrelsen väljs vid varje ordinarie årskongress och att därvid förbundsordföranden och förbundssekreteraren väljs vid en årskongress för att vid nästföljande årskongress så väljs vice förbundsordförande, vice förbundssekreterare och förbundskassör. Detta så att de ledande positionerna inte förändras vid ett tillfälle för att ge kontinuitet.
 
Om ledamot av förbundsstyrelsen eller styrelsesuppleant utträder eller utesluts ur förbundet anses ledamoten skild från sitt uppdrag i förbundsstyrelsen. Detsamma gäller styrelseledamot eller styrelsesuppleant som utan giltigt förhinder är frånvarande från tre (3) möten i rad.
 
 
3.3.3 Valbar till förbundsstyrelsen
För att kunna bli invald i förbundsstyrelsen krävs att kandidaten varit styrelseledamot i en förening minst en (1) mandatperiod samt att vederbörande är ombud för föreningen. För att kunna bli vald som ordförande för förbundsstyrelsen eller förbundssekreterare krävs att kandidaten varit styrelseledamot eller styrelseordförande i en förening i minst två (2) mandatperioder. Sittande ordförande för förbundsstyrelsen samt förbundssekreteraren är direkta kandidater till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen för nästkommande mandatperiod.
 
 
3.3.4 Sammanträden
Förbundsstyrelsen sammanträder i regel en (1) gång i månaden. Om så bedöms nödvändigt kan extra sammanträde hållas. Protokoll med närvaroförteckning ska föras vid samtliga sammanträden. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hälften av styrelsens ledamöter så begär. Nödvändiga handlingar ska sändas i god tid före sammanträdet till förbundsstyrelsens ledamöter och suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av förbundsstyrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet av närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ett beslut rör en utgift överstigande 50 000 kr ska beslutet hänskjutas till kongressen.
 
3.3.5 FÖRBUNDSSTYRELSENS FUNKTIONÄRER OCH DERAS UPPGIFTER
 
3.3.5.1 Förbundsordföranden
Förbundsordföranden ska i samråd med förbundsstyrelsen utöva ledningen av förbundets löpande verksamhet, ansvara för verkställighet av kongressbeslut, förbundsstyrelsens beslut samt representera förbundet utåt.
               
3.3.5.2 Vice förbundsordföranden
Vice förbundsordföranden ska biträda förbundsordföranden i dess arbete samt vara ställföreträdare för denne.
 
3.3.5.3 Förbundssekreteraren
Förbundssekreteraren ska vid förfall för förbundsordföranden och vice förbundsordföranden tjänstgöra för deras ställe. Förbundssekreterare ska vidare ansvara för förbundets yttre korrespondens och expediering av beslut och protokoll.
 
3.3.5.4 Vice förbundssekreteraren
Vice förbundssekreteraren ska handlägga ärenden rörande kommittéernas och sektionernas organisatoriska verksamhet, upprätthålla förbindelsen mellan förbundet och föreningarna samt bistå vid upprättandet av förbundets årsberättelser. Vice förbundssekreteraren ska även tjänstgöra i förbundssekreterarens ställe vid dennes frånfälle.
 
3.3.5.5 Förbundskassören
Förbundskassören ska, i enlighet med dessa stadgar och de särskilda föreskrifter som meddelas av förbundsstyrelsen, handha förvaltningen av förbundets tillgångar, uppbära och placera inflytande medel, verkställa utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvara för deras riktighet samt ansvara för räkenskapsföringen och handlägga den korrespondens som rör den ekonomiska förvaltningen.
 
3.4 Valberedningen
Valberedningen ska bestå av tre (3) till sex (6) ledamöter, varav en är sammankallande. Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till förbundsstyrelsen, föreslå revisor samt föreslå lämpliga kandidater till andra funktioner inom förbundet. Valberedningen har inga andra befogenheter än dessa.
 
Valberedningen utses vid årskongressen och rapporterar direkt till denna.
Valberedningen är inte underordnad förbundsstyrelsen. Valberedningen ska bestå av ledamöter väl förtrogna med förbundets struktur, arbete och kultur. De ska vidare ha ett gott kontaktnät inom föreningarna.
 
Valberedningen ska påbörja sitt arbete senast två (2) månader före årskongressen.
 
3.5 Förbundets revisorer
Vid årskongressen ska en godkänd eller auktoriserad revisor samt en lekmannarevisor väljas. Den auktoriserade revisorn väljs för en mandatperiod om ett (1) år och lekmannarevisorn väljs för en mandatperiod om två (2) år men kongressen kan utöver detta bevilja förlängning av mandatet eller överlämna till förbundsstyrelsen att besluta om fortsatt mandat för sittande revisorer. Person valbar till lekmannarevisor ska vara medlem i medlemsförening. Ledamot av förbundets styrelse, anställd av förbundet eller närstående till dessa eller person som står i beroendeställning till förbundet får inte väljas till revisor. Om den auktoriserade revisorn inte kan fullfölja sitt uppdrag ska revisionsbolaget sätta annan revisor, auktoriserad eller godkänd i dess ställe. Revisorerna är inte underställda förbundsstyrelsen.
Revisorerna ska enligt god revisionssed granska förbundets räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning. Vidare ska revisorerna vid årskongress avge revisionsberättelse över förvaltningen för det gångna räkenskapsåret samt till- eller avstyrka förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska vara förbundet tillhanda senast fem (5) veckor före ordinarie årskongress. Revisorerna ska vara närvarande vid ordinarie årskongress om inte särskilda skäl föreligger.
Revisorerna har, efter framställning, rätt att ta del av räkenskapsmaterial, protokoll och övriga handlingar som rör förbundets verksamhet och förvaltning. Vid fall av förbundsstyrelsens grova ekonomiska oaktsamhet kallas revisorerna för genomgång av revisionen tillsammans med förbundsstyrelsens ordförande och kassör senast fyra (4) veckor före kongressen.
Om revisorerna i revisionsberättelse eller annan handling uppsåtligen framlägger eller av grov uppmärksamhet lämnar oriktig uppgift i handling som de granskat är de ansvariga för därav eventuell uppkommen skada.
 
3.6 Förbundets kommittéer
 
Förbundet ska sträva efter att ha följande kommittéer/ sektioner:
· Kvinnokommitté
· Kulturkommitté
· Sportkommitté
· Storstockholms distriktsorganisation
· Flykting- och samarbetsråd
· Lärarsektion
 
Samtliga kommittéer/sektioner och övriga utses av förbundsstyrelsen eller vid behov av kongressen med enkel majoritet och är underställda förbundsstyrelsen.
Kommittéerna/sektionerna utses tillsvidare, tills deras funktion upphör eller till den tid förbundsstyrelsen eller kongressen beslutat.
 
 
 
Dessa reviderade stadgar antogs vid Syrianska Riksförbundets Årskongress den 25 mars 2017 och intygas:
 

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny