SRF möte med MUCF - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Nyheter

MÖTET MED MUCF (Myndigheten för Ungdoms- & Civilsamhällesfrågor)

Närvarande:
SRF's sittande styrelse: Aziz Genc och Gabriel Yalgin
Motparten: Habib Dilmac och Fuad Icmen
Från MUCF (Ungdosstyrelsen): Lena Hallberg (Jurist) och Nada Bucar (Handläggare)

Datum: 2015-09-04
Tid: 15:00 – 16:00
Plats: Stockholm

 
BAKGRUND
Konflikten inom SRF har sitt ursprung från mandatperioden 2013 under ledning av Kenan Anter då majoritet av medlemsföreningar uppmärksammade en rad dåliga incidenter som styrelsen genomfört och skadat syrianska folket i massmedia. I samma väva insåg föreningarna att SRF’s ekonomiska tillgångar har sinat bort kraftig och på informationsmötet i Örebro 2013 krävde årsmötet en revision fr.o.m. 2010 t.o.m. 2014 för att redo ut finanserna för SRF en gång för alla.
 
Till nästkommande ordinarie årsmöte under 2014 i Norrköping övervägde och ansåg majoriteten av medlemsföreningarna, förutom enstaka förening, att sittande styrelse under ledning av Kenan Anter har förbrukat sitt förtroende och mötet beslöt att byta ut hela styrelsen.
Under årsmötet 2014 valdes en hel ny styrelse som är legitim för en mandatperiod på 2 år, varav hälften på 1 år och andra hälft på 2 år. Den nya styrelsen hade fått mandat från årsmötet att fullfölja föreningarnas krav på revision under nämnda perioder.
 
Det som ligger bakom denna uppvigling är främst en del av personer från Södertälje föreningen som har även anknytning till Syrianska fotbollklubben i Södertälje.
Främsta anledningen till att ”man” kuppartad vill avsätta den sittande SRF:s förbundsstyrelse, är att nuvarande styrelse har krävt förbundets fordringar från både SFC fotbollsklubben och Suryoyo SAT i Södertälje som inte återbetalat sina avtalade skulder i många miljonklassen trotts många år har gått.
SRF:s styrelse ville reglera dessa fordringar genom att delas lika och solidariskt med de andra syrianska riksorganisationer, Stiftet för Syrisk-Ortodoxa kyrkan, dess ungdomsorganisation SOKU och Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet SAUF.
Man ville inte acceptera vårt ovannämnda förslag utan att man ville till varje pris ta kontrollen och styra SRF och att kunna använda Syrianska Riksförbundets ekonomiska bidrag/medel för sina egna ”verksamheter”.
 
SRF anser inte att detta är endast SRF:s ansvar att rädda SFC eller Suryoyo SAT utan det är ett kollektivt ansvarstagande, i första hand SFC, Suryoyo SAT och i andra hand alla våra riksorganisationer i hela Sverige och sist men inte minst hela det syrianska folket.
 
Kära medlemsföreningar, denna konflikt har inte med föreningarna att göra, utan det handlar om SRF:s finanser och tillgångar, vad som finns kvar och var resten av tillgångarna har hamnat någonstans. Det hela har blivit upplåst av enskilda personer som har blivit involverade i samma väva och genom lögner baktala SRF:s styrelse för att vinna mandat hos medlemsföreningar.
 
Vad SRF:s styrelse har under en årstid åstadkommit finns att läsa på SRF:s hemsida. Det sista året har gått förlorat p.g.a. att styrelsen var upptagen med att ta hand om och hantera de anonyma hotelser, inbrott i SRF:s kansli i flera omgångar som genomförts av Habib Dilmac med hjälp av bl.a. två personer från Södertälje föreningen som är även ansvariga för bolaget som SRF har sitt kontor i. (resten av Habibs styrelse är också införstått med det hela olagliga processen)
 

MÖTET MED Myndigheten för Ungdoms- & Civilsamhällesfrågor (f.d. Statens Ungdomsstyrelse)
 
På initiativ av SRF’s sittande styrelse med Juristen, Lena Hallberg, för Myndigheten för Ungdoms- & Civilsamhällesfrågor (f.d. Statens Ungdomsstyrelse) har andra parten tillkallats till ett möte för att reda ut vad som är rätt och fel baserad på SRF’s gällande stadgar.
 
Mötet huvudfråga var huruvida de två extra årsmötena som ägde rum den 18 april och den 16 augusti under ledning av Habib Dilmac vara behöriga.
 
Juristen, Lena Hallberg, som har som en del av sina arbetsuppgifter att agera och tolka stadgarnas innehåll på rätt sätt och se till att demokratiska regler åtföljs. Hon kan komma med synpunkter och krav om något odemokratisk står i stadgarna och det måste man följa för att kunna ansöka om statliga organisationsbidrag.
 
För att citera exakt vad juristen har sagt efter att ha studerat SRF’s stadgar om utlysande av extra årsmöte så sa hon:
”För att kräva extra årsmöte så krävs det 2/3 majoritet av föreningarna. Detta skall lämnas skriftligen till sittande styrelsen som ska behandla det och sen utlysa till extra årsmöte. Om styrelsen inte hörsammar kravet då kan föreningarna själva göra det.”
Det som klargjordes av juristen på mötet var att det som Habib Dilmac gjorde var inte rätt.
 
För att undvika en splittring inom SRF rekommenderade Statens Ungdomsstyrelse ett förslag till en ”lösning” var att bägge parter gemensam utlysa ett extra årsmöte för att välja en ny styrelse.
 
Ungdomsstyrelsens rekommendation (ej krav) är upp till SRF:s sittande styrelse som vill acceptera eller avvisa och vill följa ordningen som står i SRF:s stadgar.
SRF:s styrelse anser inte att det finns någon skälig grund för att utlysa ett extra årsmöte för att välja ny styrelse och gå Habib Dilmac och dess sällskap tillmötes.  Det är nämligen några månader kvar till SRF:s ordinarie årsmöte.
 
Habib Dilmac hävdar i sin skrivelse som han mejlat till ”alla” syrianska föreningar, att Ungdomsstyrelsens Jurist och bidragshandläggare bekräftade deras ”tolkning” av SRF:s stadgar i alla punkter bl.a. vad det gäller hållandet av ”extra årsmötet” den 18/6.
 
 Med anledning av denna felaktiga och vilseledande skrivelse vill vi från SRF:s styrelse lägga fram FAKTA ut ur SRF:s aktuella stadgar som Habib Dilmac hänvisar till.
 
Vem har rätt att kräva hållandet av ett extra årsmöte och hur man går till väga?   etc.
 
Läs och bedöm Själva!!!!!!!!!
 
 
1. Fakta presentation av några paragrafer ur SRF:s aktuella STADGAR vad gäller:
 
- EXTRA ÅRSMÖTE:
MOMENT 3 - EXTRA KONGRESS
Då särskilda omständigheter så föranleder kan förbundsstyrelsen besluta om extra kongress eller då minst 2/3 delar av föreningsmedlemmarna så begär. Begäran om sådan kongress skall vara skriftlig och undertecknad av berörda medlemmar. Extra kongress får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Det som menas med paragrafen är:
Att Styrelsen kan själv, om särskilda omständigheter föranleder det, kalla föreningarna till extra årsmöte. Paragrafen säger också att om det finns 2/3 av föreningarna som vill att det ska ordnas ett extra årsmöte så skall de skriftligen begära det av styrelsen och det är då styrelsen som är utförare av uppdraget och är skyldig att bifalla deras begäran och kalla föreningarna till extra årsmöte. Varför är det styrelsen? Jo för att det är, återigen, styrelsen som är högsta beslutande organ mellan årsmötena.

 
MOTION:
MOMENT 7 - MOTION TILL KONGRESS
Motion till kongressen kan väckas av medlemsförening eller av medlemmar i de lokala föreningarna.
Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före kongressens öppnande.
 
MOMENT 10 - VALORDNING UNDER KONGRESSEN
- För att kunna bli vald in i förbundsstyrelsen krävs, att kandidaten har varit styrelseledamot i medlemsförening minst en mandatperiod               och att vederbörande är utsänd ombud av medlemsföreningen ifråga.
- För att kunna bli vald till förbundsordförande krävs att kandidaten har varit styrelseledamot eller styrelseordförande i medlemsförening               i minst två mandatperioder.
 
Utifrån SRF:s gällande stadgar som ligger till grund för alla aktiviteter inom förbundet visar det man (föreningar under ledning av Habib Dilmac) har gjort är uppenbart STADGEBROTT och följaktligen är det inte rättmätigt.
 
PS: Majoriteten av dessa föreningar som är med Habib Dilmac är inte ens aktiva och inskrivna i egna kommuner.  De har bara en existerande organisationsnummer som vid behov används av skilda personer för sina egna ”syften”.  
Dessutom är många av de som blev invalda i Habib Dilmac’s styrelse inte behöriga att bli valda.

 
SRF:s Ordförande                               SRF:s Styrelseledamot                                          
Aziz Genc                                              Gabriel Yalgin
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny