SRF's Verksamhetsberättelse 2014 - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Verksamhet

Syrianska Riksförbundet har haft sitt ordinare årsmöte söndagen den 3 maj 2015 i Suryoyo föreningen i Trollhättan. Kallade var SRF's Medlemsföreningar, Valberedning och Interna revisorer där majoritet av föreningar var närvarade. SRF's styrelse har under ordnade former föredragit sin verksamhet under  mandatsperioden 2014 (se nedan) och gick till nyval/omval enligt följande:

Årsmötet har beslutat att välja en styrelse som ska representera Syrianska Riksförbundet i Sverige under 2015-2016 enligt följande:

Syrianska Riksförbundets nya styrelse (mandatsperiod 2015-2016)
Hedersordförande:     Musa Demircan       
Ordförande:                 Aziz Genc
Vice ordförande:         Ishak Akan
Kassör:                          Sami Yildiz 
Sekreterare:                 Augin Marawgeh
Vice sekreterare:         Ablahad Rhawi
Ledamot 1:                   Mosa Gevriye
Ledamot 2:                   Jean Yacoub
Ledamot 3:                   Gabriel Yalgin
Ledamot 4:                   Yusuf Bahar
Suppleant 1:                 Cane Nicme Elia (adjungerande Syrianska Kvinnoförbundet)
Suppleant 2:                 Ablahad Ibrahim 
 
Syrianska Riksförbundets Lekmannarevisorer.
David Unver och Isa Agirman
     
Syrianska Riksförbundets Valberedning
Yusuf Unver (sammankallande ), Suleyman Özel och Albert Makdesi


  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
  *  *  *  *  *  * 
 
 DAGORDNING

1) Årsmötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Fastställande av röstlängd och röstberättigade ombud
4) Fastställande av dagordning
5) Val av årsmötets funktionärer:
       a. Ordförande 
       b. Sekreterare 
       c. Två protokolljusterare tillika rösträknare 
6) Föredragning av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014.
7) Föredragning av Förbundsstyrelsens resultat och balansräkning för 2014.
8) Revisionsberättelsen.
9) Fråga om ansvarsbefrielse för gångna verksamhetsåret 2014.
10) Rapporteringar:
         a) WCA
         b) Syrianska Kvinnoförbundet.
11) Suryoyo SAT.
12) Redovisning från Norsborg Centrum.
13) Fastställande av verksamhets- och budgetplan för 2015.
14) Behandling av till styrelsen i tid inkomna motioner.
15) Val/omval av styrelseledamöter och funktionärer till Syrianska Riksförbundet:
         a) Vice ordförande (1 år): I tur att avgå Vice ordförande.
         b) Kassör (1 år): I tur att avgå 1:a kassör.
         c) Vice sekreterare (1 år): I tur att avgå Vice Sekreterare.
         d) Ledamot 1 (1 år): i tur att avgå Ledamot 3.
         e) Ledamot 2 (1 år): i tur att avgå Ledamot 4.
         f) Suppleant 1 (1 år): i tur att avgå Suppleant 2.
        g) Val av 2 Lekmannarevisorer.
16) Val av auktoriserad revisor.
17) Val av 3 personer till valberedning varav 1 är sammankallande.
18) Övriga frågor.
19) Mötets avslutande

  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
*  *  *  *  *  *  * 
 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Förord:
De första syrianerna som kom till Sverige var i mitten av 1960-talet och allt eftersom började mer och mer syrianer komma till Sverige och etablera sig i det svenska samhället. Snart började man diskutera att bilda föreningar, som skulle fungera som en samlingspunkt, vara den drivande kraften för att genomföra olika kulturelle, idrottsliga och sociala aktiviteter, fungera, vid behov, som en hjälpande hand för att sköta kontakten med myndigheter, hjälpa till med introduktionen in i det svenska samhället av nyanlända syrianer och mycket annat.
De första föreningarna bildades sannolikt redan 1976 och etableringen av nya föreningar ökade succesivt hela tiden.
Utifrån samma behov som fanns när man bildade föreningarna, bildade man också ett riksförbund.
Riksförbundets uppdrag var att vara språkrör för det syrianska folket, tillvarata dess rättigheter i det svenska samhället, hjälpa föreningarna att utvecklas samtidigt som man också skulle göra rikstäckande kulturella, idrottsliga och sociala aktiviteter.
Intentionerna uppfylldes till en början men snart nog blev saker och ting annorlunda.
Idag ser vi att riksförbundet tappat kontakten med sina föreningar, ekonomin förbrukas och används till andra ändamål än det som var tänkt från början, nämligen att förstärka och utveckla föreningarna.
En av målsättningarna för alla våra förbund är att tillvarata syrianska folkets rättigheter, då borde isåfall de nyanlända syrianerna rättigheter också tillvara tas, för trots den stora tillströmningen av nyanlända, främst från Syrien och Irak, finns det idag inga samordnande krafter som kan fånga upp som kan bidra med stödåtgärder, hjälpa och introducera de nyanlända in i det svenska samhället. För det finns väl ingen människa som inte har blivit berörd på ett eller annat sätt av den katastrofala situation de flytt ifrån. Det finns faktiskt även människor som nu befinner sig i Sverige som också behöver hjälp. Denna hjälp borde alla förbund bli bättre på.
Några rikstäckande kulturella, idrottsliga och sociala aktiviteter planeras och genomförs inte längre, samarbetet mellan riksorganisationerna klackererar i fogarna på grund av interna konflikter och listan kan göras ännu längre.
Nuvarande styrelses främsta och prioriterade område var och är att SRF måste genomgå en total sanering, vad gäller ekonomin, tillgångar, inventarier och allt annat.
SRF måste återigen återgå tillbaka till dess gamla anda, dvs behandla alla föreningarna utifrån ett solidariskt och rättvist ansvarstagande, satsa de resurser som behövs för att återigen stärka och utveckla föreningarna, utifrån gällande krav som ställs idag, återigen planera och genomföra rikstäckande kulturella, idrottsliga och sociala aktiviteter.
Samarbetet med övriga riksförbund är vital och SRF kommer att, på ett seriöst sätt, arbeta för att hitta former för dialog mellan de övriga förbunden för ett stabilt, varaktigt och förtroendefullt samarbete och samman sak kommer SRF att göra utifrån föreningarnas perspektiv.
Att införa nya förändringar och verklig förbättring kräver tid, kraft och fokusering att implementera, det kan skapa oro, möta motstånd och detta måste tas med i beaktande. De förändringar som initieras måste vara långsiktiga och verkligen leda till att det skapas trygghet, stabilitet och målkontinuitet i arbetet.
Arbetet är nu påbörjat och mycket återstår men förhoppningen är att när målet är uppnått så skall SRF vara ett pånyttfödd riksorganisation, med nya krafter och nya mål.

Gör något !Gör mer! Gör det bättre!


Förbundsstyrelsen
Förvaltningsberättelse
Härmed avger Syrianska Riksförbundets styrelse sin förvaltningsberättelse för tiden 2014 01 04 - 2014 12 31.
 
Förbundets ändamål
Förbundet är en fristående demokratisk organisation som har till ändamål att tillvarata och främja syrianska folkets intressen, vad gäller etniska, kulturella, språkliga och sociala frågor. Förbundet skall verka som en samfälld ungdoms, kultur-, idrotts- och intresseorganisation och främja en utveckling för att uppnå jämställdhet och fungera som en pådrivare av integrationen i samhället och förstärka relationerna mellan syrianer och svenskar. Förbundets syfte är också att representera den syrianska folkgruppens intresse vid olika forum.
 
Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande:                                                  Musa Demircan.
Vice ordförande:                                                         Ishak Akan.
Sekreterare:                                                                Augin Marawgeh.
Vice sekreterare:                                                        Faruk Cakir
Kassör:                                                                        Samuel Yildiz.
Ledamöter:                                                                 Danho Gallo, Jean Yacoub, Gabriel Yalgin och Yusuf Bahar.
Suppleanter:                                                               Albert Makdesi och Ablahad Ibrahim.
 
Revisorer
Godkänd revisor:                                                        Jonas Genc
Lekmannarevisorer:                                                   Aziz Genc och Samir Dari
 
Valberedning:                                                            Murat Ersoy, David Unver och Marwan Issa.
 
 
Syrianska Riksförbundets Utskott och dess ansvariga:
 Integration & Utveckling:                                        Vakant.
 • Språk & Kultur:                                                        Gabriel Yalgin, Ishak Akan och Yusuf Bahar.
 • Media och Webb (Bahro Suryoyo, hemsida):         Vakant
• Kommunikation och Marknadsföring:                     Vakant
• Suryoyo Sat (SSAT):                                                  Samuel Yildiz och Aziz Genc
• Internationellt (SUA):                                               Musa Demircan
• Idrott:                                                                       Faruk Cakir, Jean Yacoub och Wahid Danho Gallo
• Seyfo:                                                                       Musa Demircan och Yusuf Bahar
 
SRF’s representanter inom andra syriansk (arameiska) organisationer och samarbetsprojekt:
• Suryoyo SAT (SSAT):                                                 Samuel Yildiz och Aziz Genc
• WCAs styrelse:                                                        Vakant
• SNS (Syrianska Nätverket i Sverige):                       Musa Demircan
• NC (Norsborg Centrum)                                           Halef Halef
 
Förbundets protokollförda möten:
Förutom årsmötesprotokollet har Förbundet haft 6 protokollförda styrelsemöten.
 
Årskongress 2014
Syrianska Riksförbundets höll sin 35:e årskongress i Syrianska Kulturföreningen i Norrköping. Årskongressen hölls söndagen den 30 mars 2014.
Årskongress inleddes traditionsenligt med att förbundsordföranden Kenan Anter hälsade alla välkomna och de närvarande höll en tyst minut för våra martyrer. Sedan var det dags för en genomgång av årsmöteshandlingarna för det gångna året.
 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Delegation till kröningren av den nya patriarken Afrem II Kerim

När den helige synoden bestämde sig för att utse en ny patriark för SOK utnämnde synoden biskop Afrem Kerim till ny patriark. Vid själva kröningen, som skedde i Damaskus Syrien närvarade SRF med en delegation. Enligt traditionsenlig sed utdelades det en gåva från SRF, i det syrianska arameiska folkets namn i Sverige, till den nya patriarken.
 
 SAMARBETE med SAUF
SRF och SAUF har, från den allra första dagen, då SAUF var SRFUS, förbundets ungdomssektion, sedan utvecklades den vidare till, först SUF och numera SAUF, fram tills senaste året alltid samarbetat med varandra, oavsett vilka personer som suttit på de olika posterna inom respektive styrelse. Det fanns inga frågor som var för små eller för stora för att man inte skulle diskutera de sinsemellan i samförstånd.
Senaste året har förbunden glidit ifrån varandra och samarbetsviljan som fanns förut har på något sätt havererat totalt.
Med anledning av att SRF hade för avsikt att sitta med vissa ministrar inom den svenska regeringen och diskutera viktiga frågor som berör det syrianska folket, samt bokat möten, ville styrelsen ha SAUF med i dessa viktiga diskussioner och därför så skickade SRF en inbjudan, samt en kopia på kravbrevet som skulle överlämnas till berörda, till SAUF enligt nedan:
 
“Shlome li Qentronutho du Shotoso di Clymutho Suryoyto
 

Till ordföranden Jonatan Varli och ledningen för SAUF!
 
Vi från Syrianska Riksförbundet begärde ett möte med statsminister Fredrik Reinfeldt. På grund av att Fredrik Reinfeldt är full uppbokad nu i valrörelsen var det svårt att träffa honom denna gång.
Vi erbjöds att träffa antingen biståndsminister Hillevi Engström eller migrationsminister Tobias Billström. De är båda ansvariga i regeringen och i moderaterna inom de områden som vi vill diskutera.
Från SRF:s ledning fick vi NYLIGEN bekräftat att kunna träffa Kristdemokraternas Ordförande och socialminister Göran Hägglund mån 8 september kl. 13:30 på SRF:s kansli.
Vi från SRF ledning anser att är det viktigt att SRF och SAUF tillsammans visar sin enighet i allmänna frågor som rör syrianska folket i sin helhet och träffa regerings representanter.
SRF:s ledning hoppas vidare att SAUF kan ställa upp med två representanter (av blandade kön) för att närvara i båda mötena enligt ovan.
Jag hoppas att detta kan vara första steget till SAUF;s och SRF;s gemensamma integrerade aktiviteter  framöver om SAUF:s  ledning så vill.
 
PS: Vid mötet kommer att lämna ett ”KRAVBREV” riktat till regeringen och resp. ministrarna. Jag bifogar en kopia av skrivelsen som ska undertecknas av bägge förbundens ordförande, SRF och SAUF.
 
Skriv gärna om ni har någon tillägg eller avvikande uppfattning så kan skrivelsen förbättras.
 
Jag är tacksam om ni kan svara snarast möjligt  
 
Cam iqoro w kushore ”
 
Ishak Akan
Vice ordförande
Syrianska Riksförbundet i Sverige - SRF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slut på skrivelsen
 
UTKAST till kravbrevet som skulle skickas gemensamt med SAUF lyder enligt följande:
                                         Södertälje 20140904
Svenska regeringen, migrationsminister Tobias 
Billström  och  socialminister Göran Hägglund  

       I Sverige finns det ca 150000 kristna syrianer under benämningar såsom syrianer/araméer, kaldéer och assyrier, alla med rötter i dagens Mellanöstern, främst Syrien och Irak. Dessa benämns fortsättningsvis syrianer (Suryoye), som är samlingsbenämningen sedan 400-talet e.Kr. Syrianerna har funnits i Sverige sedan mitten 1970-talet och har starkt tillhörighet till sina kyrkor men även kulturella och nationalistiska organisationer. Syrianerna är väl etablerade i det svenska samhället på många olika sätt, inte minst politiskt, där vi idag har 5 riksdagsledamöter men också inom idrott med två fotbollslag (syrianska och assyriska), som varit spelande lag i allsvenskan.
 
     Det som idag händer syrianerna (och alla andra kristna grupper) i Irak och Syrien är något som även berör alla syrianer i Sverige. Det finns ingen familj som inte har någon relation till de drabbade på ett eller annat sätt. Allt fler, inklusive FN, ansluter sig nu till vårt rop om att det som händer i Irak och även Syrien är ett pågående folkmord, där målet är total utrotning av kristna och det kristna kulturarvet i området. Ett allvarligt hot som riskerar att sprida sig över hela Mellanöstern, inklusive Turkiet. Det handlar inte bara om illgärningar från terroristgruppen IS (islamiska staten) utan också från andra islamiska fundamentalistiska grupper i området. 
Förstörelser av kors, ikoner, monument, kyrkor m.m. är ett tydligt exempel på detta, och inte minst bombningen av moskén, som var en f.d. kyrka, med profeten Jona´s grav i Mosul.
     Vi är medvetna om att även andra religiösa grupper, som inte passar i islamisterna religiös världsbild, är drabbade på motsvarande sätt. Men syrianerna är extra utsatta. Det har historien visat förr och så är det nu. De hjälpförnödenheter som skickas till kristna når inte fram, bara en bråkdel. Deras prekära situation uppmärksammas inte tillräcklig i media, vilket i sin tur påverkar också hur hjälpförnödenheterna fördelas. Hittills har mer 90 % av all humanitär hjälp hamnat hos andra grupper såsom kurder och yazidier. Men omvärlden glömmer bort att de som drabbats värst är syrianer. Av alla kristna i staden Mosul och Nineveh slätten är närmare 90 % kristna syrianer (syrianer och kaldéer). Mer än 250 000 syrianer och kaldéer har flytt sina hem. Dessa är spridda över flera städer men också i Sinjar-bergen och andra flyktingläger. Den 22/8 talade vi med några flyktingar angående den humanitära hjälpen. Följande framkom, ”hittills har vi fått ett tält och några gamla filtar som inte är till något hjälp direkt”.  Man kan inte längre skylla på att vägarna hindras av islamisterna IS utan det är andra omständigheter som ligger bakom att syrianer och kaldéer inte nås av tillräcklig humanitär stöd.

   Det som händer de kristna är Irak är början på en exodus som inte kommer att upphöra förrän alla kristna på ett eller annat sätt försvunnit från landet. På 600-talet, vid islams början, var den stora majoriteten av befolkningen i staden Mosul med omnejd kristna, idag, år 2014 finns det 0 % kvar. Fanns det alternativ för de kristna? Ja, alternativen var att konvertera till islam, betala skyhög straffskatt (jizja) eller dö.  Det som hänt i Mosul med omnejd är inte någon unik händelse men är kulmen på det värsta som kunde hända, total utrensning och utrotning av ursprungsbefolkningen som kristna grupper. En majoritet av kristna i området har, genom århundraden, reducerats till en liten minoritet och den vill man nu utrota helt.
     Utrotningen av kristna har börjat konsekvent i staden Mosul även följande städer och byar har tömts helt på sin kristna ursprungsbefolkning, vissa områden även yazidier:
Telkief ades, Ba'ashiqa, Ain Sifni, Batnaye, Tellisquf, Shekhan och dess omgivande byar Karanjo, Dashqotan och Ain Biqri. Många syrianska och även yazidiska familjer är fortfarande i IS kontrollerade områden i Zummar och Sinjarbergen och risker sina liv för varje dag som går. De hemskheter de utsätts för är välkända i media och behöver inte nämnas vidare. Även i Syrien har liknande händelser ägt och äger rum, inte minst i staden Rakka i norra Syrien, för att inte nämna bortrövandet av två av våra biskopar i Aleppo, som varit i islamisternas våld sedan 22 april 2013. De bortfördes när de höll på med humanitär hjälp och deras öde är fortfarande ovisst.
 
Dessa grymheter och utrotning av hela folkslag måste omedelbart upphöra. Världssamfundet, inklusive Sverige måsta agera och det snabbt. Syrianska riksförbundet i Sverige uppmanar därför Socialdemokraterna att ställa sig bakom och aktivt verka för kraven nedan:
· Att aktivt verka för att alla länderna som har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter tar sitt ansvar och agerar omedelbart
mot teroristorganisationen IS (Islamiska staten) som är ett hot mot hela mänskligheten, och
få stopp på deras förföljelse, förtryck, övergrepp och folkmord av kristna samt andra icke-muslimska minoriteter i Irak och Syrien.
· Att Sveriges riksdag/regering håller en tydlig linje mot det som händer och i högre grad verkar för att kristna erhåller direktriktad ekonomiskt stöd (som lämnas till kyrkor och kloster) och ökad trygghet i området.
· Att verka för större uppmärksamhet av syrianers och andra kristna minoriteters situation i Irak och Syrien, genom att föra upp deras politiska och religiösa rättigheter på FN:s och EU:s agenda.
· Att Sveriges riksdag/regering aktivt verkar i EU och FN för upprättande av en internationellt skyddat autonomi/område för de kristna i norra Irak, på Mosul slätten.
· Att ge flyktingstatus till kristna från Irak och Syrien samt aktivt hjälpa/underlätta för de att komma till Sverige och EU.
· Att Sverige, på internationell nivå, verkar för att den irakiska staten ersätter alla drabbade kristna ekonomiskt på motsvarande sätt som i Kuwaitsituationen. Vidare att den irakiska regeringen lagfäster om de kristnas egendomar så att dessa kan återtas när islamisterna fördrivits från Mosul och andra områden som de tagit över.
· Att ställa krav på Turkiet att inte tillåta IS eller andra islamistgrupper komma in/ut på deras territorium och att aktivt hjälpa till att bekämpa/ tvinga IS att lämna Irak/Syrien.
Under veckan som gått har muslimska extremister ”IS” öppet agerat och hissat sina svarta fanor med religiösa utrop i staden Midyat, sydöstra Turkiet. Detta är tydligt riktat mot de få syrianer som är kvar i staden Midyat och den humanitära hjälp som dessa erbjuder syrianska flyktingar från Irak och Syrien. ”IS” agerande i Midyat är dessutom ett riktat hot mot syrianer i diasporan, bl.a. Sverige om att syrianerna inte ska räkna med att de är säkra någonstans. Midyat är ett symboliskt centrum för alla syrianerna i hela världen och är en av platserna där folkmordet
”SEYFO” ägde rum på syrianerna år 1915 - 1918.
• Om ingen demokratisk åtgärd hjälper, verka för ett militärt ingripande under FN:s ansvar till skydd och bevarandet av det religiösa, kulturella och historiska arvet, samt utrotningen/folkmordet av kristna i Irak och Syrien.
· Att Riksdagen tar rättslig lämpliga åtgärder mot de 1000-tals "européer många av de svenskar" som slåss för ISIS och som kommer att återvända som fullfjädrade potentiella terrorister.
 
Slutligen och för att påminnas om att det som händer syrianerna idag inte är någon unik händelse utan bara upprepning av folkmord som pågått flera gånger tidigare, att Sveriges riksdag verkar för att folkmordet, ”SEYFO”, på syrianerna (syrianer, kaldéer och assyrier) år 1915-1918 i dåtidens Turkiet inbakas i grundskolans historieböcker i Sverige.  150 000 svenska syrianer och deras kommande generationer ska ha en ärlig chans att känna till sin historia, både i dåtid såväl som i nutid.
 
Musa Demircan                                                                                                                        Jonatan Varli
Ordförande                                                                                                                              Ordförande
Syrianska riksförbundet i Sverige                                                                                            Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slut på skrivelsen

 Istället för att visa sin goda vilja och visa att SAUF också tar de frågor som berör det syrianska folket på största allvar, skickade de följande svar till SRF istället: 
 
”SAUF:S Svar till Syrianska Riksförbundets fråga!
 
”Hej,
Det är väldigt beklagligt att Syrianska Riksförbundet agerar på det sättet ni gör.
Ni nämner en massa folkgrupper som inte ligger i fokus i vår och er verksamhet. Vidare skriver ni att vi har två fotbollslag. Vi i SAUF undrar vad som har hänt med identitetsställningen i Syrianska Riksförbundet?
 
Syrianska Riksförbundet har funnits i snart 40 år och inte en enda dag har man nämnt att Assyriska FF är ett fotbollslag som man stöttar.
Vi ifrågasätter även er definition av ett samarbete. Att inkludera oss i slutskedet av hela processen är inte ett samarbete för oss i SAUF.
Med bl.a. anledningarna som nämnts ovan, mycket mer som finns i breven och hänvisning till det första brevet som skickades ut till er, avstår vi från att delta i denna fråga.
Vi vill inte under några som helst omständigheter att ni nämner SAUF:s namn eller utnyttjar ert ställningstagande med hjälp av vårt namn. Skulle det komma till vår vetskap att ni har gjort det, så kommer vi i SAUF att vidta åtgärder.
 
Med vänliga hälsningar,
Jonathan Varli, förbundsordförande
2014-09-06 Södertälje”  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Slut på skrivelsen
 
SRF har också försökt med att ha övriga överläggningar med SAUF för att bl.a. diskutera Bahro.nu, som är en webbaserat nättidning för det syrianska arameiska folket, där all relevant information rörande folket kan publiceras av i första hand alla förbunden och i andra hand av alla enskilda intresserade människor.
SRF kan, med facit i hand, bara konstatera och verkligen beklaga att diskussionerna med SAUF:s styrelse inte givit den resultat som man förväntade sig. Istället för framgång har det blivit en tillbakagång.
SRF ser med stort allvar på detta och kommer att göra sitt yttersta för att hitta olika former till en fortsatt konstruktiv dialog med SAUF, med målet att lösa frågan på ett bra sätt.
 
SRF upprättar nytt samarbetsavtal med ABF.
Med anledning av att SRF behövde se över sitt medlemskap och samarbete med ABF inledde man därför nya diskussioner med ABF. Överläggningarna ledde till att man enades om att upprätta nytt avtal om samarbete, som ser ut enligt nedan:
Samarbetsavtal mellan Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Syrianska Riksförbundet i Sverige för samverkan i studie- och kulturfrågor.

§1       Avtalet har följande syfte:
att      ge medlemmar inom Syrianska Riksförbundet i Sverige tillfälle till studier för aktiva insatser inom förbundet/organisationen,
att      främja studieverksamhet och information bland Syrianska Riksförbundets medlemmar både i allmänna ämnen och ämnen som är särskilt intressanta för dem som medlemmar,
att    gemensamt stödja och stimulera en utåtriktad studie- och kulturverksamhet kring ämnen som är intressanta för Syrianska Riksförbundet i Sverige och ABF.
 
§2     ABF har både en pedagogisk och metodisk kunskap och kan därför vara behjälplig vid planering av olika typer av utbildningar och informationsinsatser. ABF kan också bidra med kunskap kring material, medverkande mm.

§3    ABF åtar sig att informera sina lokala och regionala organ om detta avtal så att samarbetet underlättas och inbjudan till cirkelledar-utbildningar, funktionsutbildningar etc. sänds ut till Syrianska Riksförbundet i Sverige och dess medlemföreningar/distrikt.

§4    Syrianska Riksförbundet i Sverige rekommenderar sina distrikt och föreningar att genomföra och rapportera all sin studieverksamhet via ABF.

§5    ABF och Syrianska Riksförbundet i Sverige utser var sin kontaktperson, som diskuterar verksamheten och håller varandra informerade och uppdaterade om vad som sker i respektive organisation.

§6    Detta avtal gäller tre år i taget från undertecknandet. Uppsägning kan ske från endera partens sida senast tre månader före avtalets utgång. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gula Villan i Jönköping
Ärendet med Gula Villan är inget nytt förekommande företeelse, utan ett lång och seglivat återkommande svårlöst situation. Nuvarande och även tidigare styrelser, har lagt stora ansträngningar på att försöka att hitta en lösning på problemet. Men tyvärr har alla ansträngningarna inte givit någon positiv effekt, utan man har i stort sätt misslyckas med alla sina försök. Nu kan det bara konstateras att ingen kan lösa problemet utanför, lösningen finns enbart i händerna på berörda parter i Jönköping. Medlemmarna, berörda parter, måste verkligen ta sig an den här utmaningen på ett seriöst sätt, gräva ner stridsyxan och säga: nu får det vara nog på alla osämjor! Det är dags att komma till förhandlingsbordet och enas om en lösning på problemet och tänka på all det positiva man kan göra i framtiden istället.
 
Anlitat nytt revisionsbyrå Genc Redovisningsbyrå.
I enlighet med det beslut som togs på årsmötet, som gav styrelsen i uppdrag att se över kostnaderna och eventuellt göra besparingar i samband med revisionskostnaderna, har nu styrelsen fullföljt sitt uppdrag genom att säga upp det avtal som fanns med Revisionsbyrån More Time och anlitat en ny revisionsbyrå som i fortsättningen kommer att ha hand om förbundets revision. Den nya revisionsbyrån heter Genc Revisionsbyrå och kommer att överta ansvaret från och med 2014-06.
 
 
Styrelsen har besökt ett antal föreningar.
För att SRF ska kunna fungera på ett bra sätt kräver det också att man har ett bra och fungerande samarbete med sina föreningar. Ambitionen har varit att besöka samtliga föreningar men omständigheter som vi inte kunnat påverka har gjort det möjligt att SRF enbart kunnat besöka vissa föreningar.
 
      

     
           De föreningar som har besökts under året är: Enköping, Västerås, Eskilstuna, Örebro, Trollhätan och Jönköping.
 
Kondoleansbrev
I samband med att det har varit en jordbävning i staden Soma i Turkiet har SRF skickat kondoleansbrev till Turkiska Ambassaden och Turkiska Inrikesministeriet.
 
Beviljat bidrag till:
SRF hade gått ut med information till samtliga föreningar om att föreningarna kunde söka sommaraktivitetsbidrag hos SRF.
Det var inte så många föreningar som sökte detta bidraget men följande föreningar sökte och beviljades sommaraktivitetsbidrag:
· Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Angered
· Arameiska Föreningen i Göteborg.
· Arameiska Föreningen i Södertälje
· Syrianska Kulturhuset i Västerås.
SRF beviljade också bidrag till Syrianska Föreningen i Örebro för ett projektansökan som heter ”Rätt till sin tro”, Syrianska Hjälpfonden och till till FAAS: The Football Association of Arameans Suryoyo. Det närmaste vi kan klassa som syrianska arameiska landslaget i fotboll.
 
 
Demonstration i Stockholm den 10 augusti angående kristnas situation i Syrien och Irak
 
Med anledning av den allt mer brutala och svåra situation som vårt folk levde under i Syrien och Irak och i samband med IS avskyvärda behandling mot den kristna minoriteten i speciellt Mosul i Irak, där man målade ett N och drev ut alla kristna från deras hus, ansåg SRF att man borde agera och göra någonting och tog därför initiativ till att sammankalla till ett möte.
 
Till detta möte kallades följande organisationer:
Syrisk-Ortodoxa Kyrkan i Sverige med båda stiften
- Syrisk-Katolska Kyrkan
- Armeniska Kyrkan
- Kaldeiska Kyrkan
- Maronitiska kyrkan
- SOMEK, Solidaritets Organisationen För Mellanösterns Kristna (alla kristna kyrkor i Mellanöstern)
- SOUF, Syrisk-Ortodoxa Ungdomsförbundet
- SOKU, Syrisk-Ortodoxa kyrkans Ungdomsförbund
- SAAF, Syrianska/Arameiska Akademiker Förbundet
- SAUF, Syrianska/Arameiska Ungdomsförbundet
- Syrianska Riksförbundet
- Kaldeiska Riksförbundet
- Suroyo TV, ESU
- Suryoyo Sat
 
Organisationerna enades slutligen om att man skulle samordna sina resurser och anordna en gemensam demonstration.
Demonstrationen hölls under augusti månad i Stockholm och det var många som tog tillfället i akt att visa sin solidaritet med den kristna minoriteten i Irak.
Här har det visat att man kan lägga alla sina meningsskiljaktigheter åt sidan och att man kan förenas i en gemensam aktion för att visa enighet, beslutsamhet och solidaritet.
I samband med demonstrationen skickade också SRF ett pressmeddelande till berörda myndigheter och organisationer. Pressmeddelandet lyder enligt nedan:

” Hur länge skall världen blunda!
 
Alarmerande situation för syrianer och andra kristna minoriteter i Irak.
För första gången på över 1600 år har kyrkklockorna i staden Mosul tystnad. Anledning; de kristna har fördrivits från sina hem och sina kyrkor. Varför? De är bortjagade, fördrivna ur sina hem, ur sin stad. Av vem; av islamister som inte respekterar och tolererar att kristendomen existerar parallellt med islam. År 600 sedan var den stora majoriteten av befolkningen i Mosul kristna, idag, år 2014 finns det 0 % kristna. Fanns det alternativ för de kristna? JA, alternativen var att konvertera till islam, eller betala straffskatt (jizja) för otrogna eller död (utrotning).
 
Det som händer i Mosul är inte något unikt händelse men är kulmen på det värsta som kunde hända, total utrensning av ursprungsbefolkningen som kristna grupper. Visst känns parallellerna, vibrationerna från 30- och 40-talens nazism när vi ser vad som händer i de områden som kontrolleras av den islamistiska rörelsen. En majoritet av kristna i området har reducerats till 0 procent. Kommer det att stanna vid endast Mosul? NEJ, vart än islamister som IS – Islamiska Staten (före detta ISIS) och liknande grupper drar fram kommer utrensning av kristna att ske.
De syrianska organisationerna fördömer å den bestämdaste utrensningen av de kristna i Mosul och betraktar denna avskyvärda handling som är ett illdåd, en utrotning, riktat mot de kristna, inte bara i Mosul, utan i hela landet. Förföljelserna mot de kristna i Irak måste upphöra omedelbart. Den irakiska regeringen liksom USA och den amerikanska administrationen som fortfarande har verksamhet i landet är skyldiga att skydda de kristna.
 
Det som skett i staden Mosul har inte skett i tysthet, nej, hela omvärlden känner till vad som hänt men ändå håller omvärlden tyst som om ingenting hänt. Att kristna fördrivits från sina hem, att ursprungsbefolkningen rensats ut och fördrivits verkar inte vara något som berör FN, EU och övriga omvärlden. Att nästa 2000-årig kristen historia och kristet kulturarv raderas bort med en vända verkar inte heller det vara något som berör FN, EU och övriga världen, Sverige inkluderat.
 
Att det som händer de kristna i Irak berör över 150 000 kristna i Sverige verkar inte heller vara något som berör Sverige. För om så inte vore fallet, VAR finns FN, var finns EU, var finns USA och var finns den svenska regeringen? De syrianska organisationerna har tidigare uppmärksammat Sveriges regering om vikten av att uppmärksamma och skydda minoritetsgrupperna bl.a. i Irak och dess tillhörande kulturarv och religion. Har det hänt något?
Nej. Var finns Carl Bildt som är snart med sina skarpa uttalanden mot det som händer i öst, men håller knäpptyst om dem kristnas situation i Irak. Vad säger statsminister Fredrik Reinfeldt?
Med anledning av den akuta situationen för kristna i Irak och den akut hotande situationen för kristna i Syrien vädjar vi till Sveriges regering att visa en tydlig linje mot det som händer och i högre grad verkar för att kristna erhåller ökad trygghet i området. Det är av största vikt att Sverige och EU uppvisar större uppmärksamhet för syrianer och andra kristna minoriteter, genom att föra upp deras politiska och religiösa rättigheter högt upp på FN’s och EU’s agenda. Vi måste alla agera idag innan det är alldeles för sent.
 
Vi vill också uppmärksamma den kommande demonstrationen söndagen en 10/8 kl. 14.00 på Medborgarplatsen, om de kristnas situation i Mellanöstern.
De syrianska organisationerna ställer sig bakom de krav som kommer att ställas på söndag, vilka bär bl.a.
- En skyddad autonomi för de kristna i Irak – Safe Haven – under FN’s mandat
- Flyktingstatus för kristna från Irak/Syrien
- Bevara helgedomar - kulturella såväl som religiösa platser
- Ekonomiskt stöd för de drabbade kristna i Irak från landets regering
I direkt samband med ovanstående för att också uppmärksamma situationen för den kristna minoriteten i Irak och Syrien, gjordes det också en hungerstrejks aktion i Stockholm tillsammans  med Kaldeiska och Assyriska organisationer och även där hölls det ett tal från SRF.
  
 
Möte med Stefan Lövfen- partiledare för Socialdemokraterna.
I samband med att Stefan Lövfen valdes till Sveriges nya statsminister skickade SRF ett gratulationsmejl till hans sekreterare.
 SRF har haft ett möte med Stefan Lövfen, partiledare för     Socialdemokraterna för att diskutera och framföra sina synpunkter till honom den 29.08.2014 . Efter mötet lämnade SRF en skrivelse till Stefan enligt nedan:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Partiordföranden Stefan Löfvén samt VU/ socialdemokraterna
 
Syrianska riksförbundet, som är ett förbund för syrianska/arameiska organisationer i Sverige, grundades 1979 och har idag 25 lokala föreningar med 18000 medlemmar över hela Sverige. Dock finns det betydligt fler syrianer som inte är anslutna till föreningsverksamheterna. SRF har en egen TV kanal Suryoyo SAT som sänder i 82 länder.
 
       I Sverige finns det ca 150000 kristna syrianer under benämningar såsom syrianer/araméer, kaldéer och assyrier, alla med rötter i dagens Mellanöstern, främst Syrien och Irak. Dessa benämns fortsättningsvis syrianer (Suryoye), som är samlingsbenämningen sedan 400-talet e.Kr. Syrianerna har funnits i Sverige sedan mitten 1970-talet och har starkt tillhörighet till sina kyrkor men även kulturella och nationalistiska organisationer. Syrianerna är väl etablerade i det svenska samhället på många olika sätt, inte minst politiskt, där vi idag har 5 riksdagsledamöter men också inom idrott med två fotbollslag (syrianska och assyriska), som varit spelande lag i allsvenskan.
 
     Det som idag händer syrianerna (och alla andra kristna grupper) i Irak och Syrien är något som även berör alla syrianer i Sverige. Det finns ingen familj som inte har någon relation till de drabbade på ett eller annat sätt. Allt fler, inklusive FN, ansluter sig nu till vårt rop om att det som händer i Irak och även Syrien är ett pågående folkmord, där målet är total utrotning av kristna och det kristna kulturarvet i området. Ett allvarligt hot som riskerar att sprida sig över hela Mellanöstern, inklusive Turkiet. Det handlar inte bara om illgärningar från terroristgruppen IS (islamiska staten) utan också från andra islamiska fundamentalistiska grupper i området. 
Förstörelser av kors, ikoner, monument, kyrkor m.m. är ett tydligt exempel på detta, och inte minst bombningen av moskén, som var en f.d. kyrka, med profeten Jona´s grav i Mosul.
 
     Vi är medvetna om att även andra religiösa grupper, som inte passar i islamisterna religiös världsbild, är drabbade på motsvarande sätt. Men syrianerna är extra utsatta. Det har historien visat förr och så är det nu. De hjälpförnödenheter som skickas till kristna når inte fram, bara en bråkdel. Deras prekära situation uppmärksammas inte tillräcklig i media, vilket i sin tur påverkar också hur hjälpförnödenheterna fördelas. Hittills har mer 90 % av all humanitär hjälp hamnat hos andra grupper såsom kurder och yazidier. Men omvärlden glömmer bort att de som drabbats värst är syrianer. Av alla kristna i staden Mosul och Nineveh slätten är närmare 90 % kristna syrianer (syrianer och kaldéer). Mer än 250 000 syrianer och kaldéer har flytt sina hem. Dessa är spridda över flera städer men också i Sinjar-bergen och andra flyktingläger. Den 22/8 talade vi med några flyktingar angående den humanitära hjälpen. Följande framkom, ”hittills har vi fått ett tält och några gamla filtar som inte är till något hjälp direkt”.  Man kan inte längre skylla på att vägarna hindras av islamisterna IS utan det är andra omständigheter som ligger bakom att syrianer och kaldéer inte nås av tillräcklig humanitär stöd.

    Det som händer de kristna är Irak är början på en exodus som inte kommer att upphöra förrän alla kristna på ett eller annat sätt försvunnit från landet. På 600-talet, vid islams början, var den stora majoriteten av befolkningen i staden Mosul med omnejd kristna, idag, år 2014 finns det 0 % kvar. Fanns det alternativ för de kristna? Ja, alternativen var att konvertera till islam, betala skyhög straffskatt (jizja) eller dö.  Det som hänt i Mosul med omnejd är inte någon unik händelse men är kulmen på det värsta som kunde hända, total utrensning och utrotning av ursprungsbefolkningen som kristna grupper. En majoritet av kristna i området har, genom århundraden, reducerats till en liten minoritet och den vill man nu utrota helt.
 
     Utrotningen av kristna har börjat konsekvent i staden Mosul även följande städer och byar har tömts helt på sin kristna ursprungsbefolkning, vissa områden även yazidier: Telkief ades, Ba'ashiqa, Ain Sifni, Batnaye, Tellisquf, Shekhan och dess omgivande byar Karanjo, Dashqotan och Ain Biqri. Många syrianska och även yazidiska familjer är fortfarande i IS kontrollerade områden i Zummar och Sinjarbergen och risker sina liv för varje dag som går. De hemskheter de utsätts för är välkända i media och behöver inte nämnas vidare. Även i Syrien har liknande händelser ägt och äger rum, inte minst i staden Rakka i norra Syrien, för att inte nämna bortrövandet av två av våra biskopar i Aleppo, som varit i islamisternas våld sedan 22 april 2013. De bortfördes när de höll på med humanitär hjälp och deras öde är fortfarande ovisst.
Dessa grymheter och utrotning av hela folkslag måste omedelbart upphöra. Världssamfundet, inklusive Sverige måsta agera och det snabbt. Syrianska riksförbundet i Sverige uppmanar därför Socialdemokraterna att ställa sig bakom och aktivt verka för kraven nedan:
· Att aktivt verka för att alla länderna som har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter tar sitt ansvar och agerar omedelbart
mot teroristorganisationen IS (Islamiska staten) som är ett hot mot hela mänskligheten, och
få stopp på deras förföljelse, förtryck, övergrepp och folkmord av kristna samt andra icke-muslimska minoriteter i Irak och Syrien.
· Att Sveriges riksdag/regering håller en tydlig linje mot det som händer och i högre grad verkar för att kristna erhåller direktriktad ekonomiskt stöd (som lämnas till kyrkor och kloster) och ökad trygghet i området.
· Att verka för större uppmärksamhet av syrianers och andra kristna minoriteters situation i Irak och Syrien, genom att föra upp deras politiska och religiösa rättigheter på FN:s och EU:s agenda.
· Att Sveriges riksdag/regering aktivt verkar i EU och FN för upprättande av en internationellt skyddat autonomi/område för de kristna i norra Irak, på Mosul slätten.
· Att ge flyktingstatus till kristna från Irak och Syrien samt aktivt hjälpa/underlätta för de att komma till Sverige och EU.
· Att Sverige, på internationell nivå, verkar för att den irakiska staten ersätter alla drabbade kristna ekonomiskt på motsvarande sätt som i Kuwaitsituationen. Vidare att den irakiska regeringen lagfäster om de kristnas egendomar så att dessa kan återtas när islamisterna fördrivits från Mosul och andra områden som de tagit över.
· Att ställa krav på Turkiet att inte tillåta IS eller andra islamistgrupper komma in/ut på deras territorium och att aktivt hjälpa till att bekämpa/tvinga IS att lämna Irak/Syrien.
· Under veckan som gått har muslimska extremister ”IS” öppet agerat och hissat sina svarta fanor med religiösa utrop i staden Midyat, sydöstra Turkiet. Detta är tydligt riktat mot de få syrianer som är kvar i staden Midyat och den humanitära hjälp som dessa erbjuder syrianska flyktingar från Irak och Syrien. ”IS” agerande i Midyat är dessutom ett riktat hot mot syrianer i diasporan, bl.a. Sverige om att syrianerna inte ska räkna med att de är säkra någonstans. Midyat är ett symboliskt centrum för alla syrianerna i hela världen och är en av platserna där  folkmordet ”SEYFO” ägde rum på syrianerna år 1915 - 1918.
· Om ingen demokratisk åtgärd hjälper, verka för ett militärt ingripande under FN:s ansvar till skydd och bevarandet av det religiösa, kulturella och historiska arvet, samt utrotningen/folkmordet av kristna i Irak och Syrien.
· Att Riksdagen tar rättslig lämpliga åtgärder mot de 1000-tals "européer många av de svenskar" som slåss för ISIS och som kommer att återvända som fullfjädrade potentiella terrorister.
 
Slutligen och för att påminnas om att det som händer syrianerna idag inte är någon unik händelse utan bara upprepning av folkmord som pågått flera gånger tidigare, att Sveriges riksdag verkar för att folkmordet, ”SEYFO”, på syrianerna (syrianer, kaldéer och assyrier) år 1915-1918 i dåtidens Turkiet inbakas i grundskolans historieböcker i Sverige.  150 000 svenska syrianer och deras kommande generationer ska ha en ärlig chans att känna till sin historia, både i dåtid såväl som i nutid.
SRF hade ett möte med Migrationsministern Tobias Billström den 10.09.2014 för att diskutera och framföra förbundets synpunkter till honom. Samma brev som ovan överlämnades till honom och brevet skickades den 2014.08.23 till massmedia enligt följande sändlista:                                                     
- Riksdagskansliet                - redaktionen TT
- Regeringskansliet              - SVT rapport, aktuellt, text-redaktionen
- Dagens Nyheter                 - TV 4 redaktionen nyheterna
- Expressen                           - LT Södertälje
- Aftonbladet
- Svenska dagbladet
- Göteborgposten
 
Mot bakgrund av den mycket allvarliga situationen i Irak och Syrien och för att situationen skall tas på yttersta allvar har SRF haft också haft möten med olika politiker enligt bilderna nedan:
 
      
 Utrikesministern Margot Wallström                                                Kristdemokraternas pariledare Göran Hägglund

     
 Södertälje kommunalrådet Boel Godner                                       Migrationsministern Tobias Bilström

 samt med politiske talespersonen för Amerikanska Ambassaden Anne Coleman-Honn, som var och besökte SRF under ca 2 timmar, och lämnat följande brev till henne:
 
”Till Amerikanska ambassaden i Stockholm
 
Under lång tid har syrianer varit hemmahörande i främst Irak och Syrien. De senaste tio åren i Irak och de senaste fyra åren i Syrien har dock situationen varit inhuman och nästintill bestialisk för alla syrianer. Syrianerna har betraktats som västvärldens vänner och den kristna tron man håller fast vid har också använts emot dem som folkgrupp, i synnerhet av ländernas medborgare som traditionellt är muslimer. Syrianerna har förvisats och man har även plundrats på ägodelar via tvång och brutala hot, syrianerna är idag hemlösa i sina egna "hemländer" och har inte ens tak över huvudet.
 Syrianska Riksförbundet i Sverige vädjar till den amerikanska ambassaden i Stockholm och berörda amerikanska myndigheter och institutioner att göra sitt yttersta för att beskydda och hjälpa den syrianska folkgruppen som är i ett enormt behov av stöd i dessa länder.
Utöver denna vädjan har även två ortodoxa biskopar, biskop Yohanna Ibrahim och biskop Boulos Yaziji, varit saknade sedan två år efter en brutal kidnappning. Vi vädjar således för att dessa två biskopars situation utreds och undersöks då händelsen fortfarande förefaller oviss”.


MÖTE MED SÖDERTÄLJEKOMMUNS KOMMUNALRÅD
SRF:s besök hos kommunalrådet Boel Godner i Södertälje i syfte att få information i allmänhet om kommunens arbete och de syrianska flyktingarns situation i kommunen i synnerhet.
SRF:s besök med framförande av ett tal, de hungerstrejkande på Mynttorgen i Stockholm den 28.8 2014, för att stödja och solidarisk stå med syrianska, kaldéiska och assyriska partiers samlingsråd i Sverige som hungerstrejkar till stöd för förföljda kristna och andra minoritets grupper i Irak och Syrien.
 
 
UTSTÄLLNING OCH  SEMINARIUM  --- FOLKFORDEN 1915 ---

I juni gav kommunstyrelsen uppdrag till stadsdirektören Martin Andreae att kommunen ska uppmärksamma minnet av offren under SEYFO 1915 för 100 år sedan. Södertälje kommun i samarbete med de berörda riksorganisationer har bildat en styrgrupp för detta projekt som kallas FOLKMORDEN 1915.
 
SRF:s SEYFO kommitté:
Ishak Akan, Sami Yildiz, Yusuf Bahar och Hanna Altunkaynak.
 
 
 
 
I styrgruppen (bilden ovan), där SRF är en av de som ingår, har man kommit överens om att anordna:
1. Utställning (invigs 15 april och pågår fram till 15 maj i Stadshuset i Södertälje)
2. Seminarium (äger rum i samband med invigningen)
3. Aktiviteter i högstadiet och gymnasier, som t ex film, besöka utställningen med elever mm
 
Följande organisationer ingår i styrgruppen: Syrianska Riksförbundet, Kaldéiska riksförbundet, Asyriska Riksförbundet, Armensika Riksförbundet, Pontiska föreningen, Stadsdirektören Martin Andreae, Sandra Vesterdahl, Paki Holvander, Eva Häggmark mm från Södertälje Kommun.
· Medverkande föreläsare: David Gaun; professor i historia, Ragip Zarakolu; publicist i Turkiet, Göran Svante; Docent och skribent, Svante Lundgren; teol.dr i juridik, Maria Karlson; doktorerar om förintelsen och folkmordet 1915 och Vahangn Avedian doktorand
 
Syrianska Riksförbundets (SRF) syfte med denna samverkan FOLKMORDEN 1915 var/är inte att väcka något hat mot dem som utförde dessa folkmord, utan syftet med SRF:s medverkan i denna utställning är:
-        att få omvärldens uppmärksamhet och stärka syrianska gruppens medvetenhet och öka deras kunskaper på de systematiska folkmorden på de kristna i allmänhet och syrianska folkmordet SEYFO i synnerhet i Turkiet och kringliggande länder under styre av det Osmanska Riket 1915.
-        att synliggöra/påminna folkmord av de kristna som förekommer och att det sker förföljelser, massaker och etnisk rensning även i vår tid.
-        att på ett sakligt och allsidigt sätt få en världsopinion om folkmorden som kan förmå att FN och andra demokratiska världssamfund tar sitt ansvar och agerar omedelbart mot de teroristorganisationerna runtom i världen som är ett hot mot hela mänskligheten och få stopp på förföljelse, förtryck, övergrepp och folkmord av de kristna samt andra icke-muslimska minoriteter i världen, i synnerhet i Irak Syrien och i hela mellanöstern.
-        att få Turkiet på den demokratiska arenan för att gör upp med sin historia och erkänna folkmordet 1915 på syrianska folket.
 
Vi på Syrianska Riksförbundet tänder 100 ljus för varje martyr som fick sätta livet till under folkmordet som vi syrianer kallar SEYFO  - 1915 -.
Till minne av alla syrianska martyrerna genom tiderna tänder vi också ett ljus.
 
Möte med SOK stiftsstyrelse.
Ledningen för SRF har haft sittning med SOK styrelse och diskuterat gemensamma ärenden.
 
Möte med WCA.
SRF var en av initiativtagarna, tillsammans med övriga riksförbund i Europa, USA och övriga delar av världen, till att bilda WCA, dåvarande SUA. Målet med bildandet av WCA och dess uppdrag, var att WCA skulle sköta alla stora externa frågor rörande det syrianska folket i hela världen. För att lyckas med sitt uppdrag var en av förutsättningarna att WCA skulle samråda, ha en rak och öppen informations och kommunikations kanal till riksförbunden.
Eftersom SRF anser att det finns mycket brister samarbetet, informationen och kommunikationen med WCA samtidigt som WCA agerar självständigt i mång och mycket, utan att samråda med riksförbunden, ville SRF ha sittning med WCA’s president Johny Messo för att diskutera ovanstående. Överenskommelse gjordes om att ha fler möten där man skulle diskutera problemen mer ingående och gemensamt lägga upp strategi och handlingsplan för mer och bättre samarbete i framtiden.
Trots upprepade kallelser till möte har Johny Messo uteblivit varje gång. Rätt ofta ställde han till och med vissa krav som skulle vara uppfyllda innan han skulle ens överväga om han skulle komma till möte eller inte.
WCA är en organisation som bildades av de syrianska riksförbunden och förbunden är bildade av föreningar och föreningarna är bildade av folket och därför är det ytters angeläget och mycket viktigt att det finns en rak och öppen informations och kommunikations kanal mellan alla leden för ett väl fungerande och effektivt måluppfyllelse: Syrianska folkets rättigheter skall tillvaratas i alla lägen.
 
Möte med f.d. ordföranden för SRF
Ledningen för SRF har haft ett antal sittningar med f.d. ordföranden Kenan Anter och övriga f.d. ledamöter i styrelsen för att tillsammans gå igenom nödvändiga handlingar och göra en så bra överlämning som möjligt av viktig information och övriga handlingar.
 
Möte med SFC angående SRFs lån till föreningen.
Med anledning av att SFC hade stora ekonomiska bekymmer, hot om att sätta föreningen i likvidation var förekommande, vände man sig då till SRF med en begäran om ekonomiskt hjälp.
SRF tog sitt ansvar och tillsammans med SFC gjordes en överenskommelse om att bevilja ett lån på 1 miljon kr. I samband med beviljandet av lånet gjordes också en överenskommelse om en återbetalningsplan och med anledning av det så har SRF suttit i möte med SFC för att gå igenom och säkerställa återbetalningsplanen, i enlighet med den överenskommelse som finns mellan SRF och SFC.
 
Möte med Kurdiska organisationer.
Med anledning av situationen i mellanöstern, där både vårt folk och det kurdiska folket drabbades av IS fruktansvärda framhärjningar, har ledningen för SRF suttit med representanter för kurdiska organisationer för att ha en diskussion och se om det fanns möjligheter till att på något sätt försöka samordna hjälpverksamhet till drabbade människor i området.
 
Möte med delegationen från Mardin- Ahmet Turk och Fabronia Akyol.
Ledningen för SRF var på ett seminarium som hette: En dag om kultur och vänskap, Söndagen den 7 september där båda borgmästarna, Ahmet Turk och Febronia Akyol, till staden Mardin, i sydöstra Turkiet var närvarade på S:t Johannes Kyrkan i Märsta för att berätta om vilka aktiviteter som de har i kommunen, Mardin, och för en diskussion om folkmordet 1915. Syftet med seminariet var att informera om vad som sker inom området och att stärka samordningen och demokratin i regionen.
 
                                                                                        
 
 
 BESÖK HOS HUNGERSTREIKANDE TILL STÖD FÖR KRISTNA I IRAK - SYRIEN
 
SRF har varit på besök på högtorget i Stockholm för att stödja och solidarisk stå med syrianska, kaldéiska och assyriska partiers samlingsråd i Sverige som hungerstrejkar till stöd för förföljda kristna och andra minoritets grupper i Irak och Syrien.
Besök: Musa Demircan och Ishak Akan som höll ett tall med olika krav på regeringen, FN mm
 
Julbesök hos biskopen.
Ledningen för SRF har varit på det traditionsenliga julbesöket hos biskopen Benyamin Atas och framfört, å föreningarnas vägnar, julhälsningar.
 
Nya Syrianska Kvinnoförbundet i Sverige.
Behovet av att återigen bilda förbund för de syrianska kvinnorna och få de att vara engagerade i föreningslivet samt att arbeta för att jämställdheten skall öka var så starkt att SRF tog initiativ till detta och sammankallade till ett möte för de syrianska kvinnorna. På detta möte bildades en interrimstyrelse med uppdrag att ta fram nya stadgar och riktlinjer för det nya kvinnoförbundet och bestämma datum för ett årsmöte så att förbundet kunde bildas officiellt. Arbetet anses nu vara fullbordet och kallelse till årsmöte för det nya Syrianska Kvinnoförbundet kommer att skickas ut till samtliga föreningar.
Viktigt att ni ser till så att Er förening är representerat på årsmötet och låter den syrianska kvinnas röst bli hörd.
 
Syrianska Cupen.
Syrianska Cupen var en av SRFs årligen återkommande verksamhet som verkligen uppskattades av alla föreningarna och där deltagandet i verksamheten var väldigt stort. Efter att ha legat i malpåse ett antal år tyckte förbundet att det var dags att väcka nytt liv i verksamheten igen och därför tog SRFs idrottskommitté initiativ till att se om det fortfarand finns intresse av att delta i denna cup.
Intresseanmälningar har skickats till samtliga föreningar och resultatet kommer senare att analyseras och utvärderas och en handlingsplan kommer att upprättas därefter.
 
SSAT
Från den allra första början som man började diskutera att ha en syriansk satellit kanal, har SRF varit med i diskussionerna.
Överenskommelse gjordes och våra riksorganisationer, SRF, SOK, SAUF, SOKU, startade satellitkanalen och man var överens om att alla skulle ha samma ägarandel och allt ansvarstagande skulle delas lika och solidariskt.
 
Från det att man startade satellitkanalen, fram tills idag har SRF tagit sitt ansvar vad gäller den ekonomiska delen, även om övriga organisationer också bidrog med sin egen del, men inte på det sätt som SRF har gjort.
 
Då SSAT:s ekonomiska läge var hårt ansatt och för att undvika vidare avbrott i dess verksamhet, till och med konkurs, ställde SRF under 2011 upp med 2.4 miljoner kontanta medel till SSAT. Detta innebär också att SRF redan har gjort förskottsbetalning av sin del av det gemensamma ekonomiska ansvarstagande för flera år framåt. Vilka andra organisationer har tagit ett liknande ansvar, undrar vi.
 
Norsborgs Centrum, som är delägt av SRF, SAUF och Syrianska Föreningen i Norsborg, skuldsattes med 5 miljoner kr och under alla dessa år, utöver sin del av det gemensamma
ekonomiska åtagandet mellan organisationerna, har SRF tillsammans med övriga delägare betalat ränta på lånet, vilket årligen blir en kostnad som överstiger 200 000kr.
 
Trots att SRF verkligen och bevisligen tagit stor ekonomisk ansvarstagande för SSAT’s överlevnad, har nu sittande styrelse för SSAT påpekat och anklagat SRF för att SRF inte tagit sitt ansvar. Är detta RÄTT???
SRF upplever en stor och gränslös besvikelse över det sätt som sittande styrelse behandlat SRF på. Dessutom känner SRF sig illa behandlat och blivit fråntagen sina rättigheter.
Gällande regler, som finns när det gäller tillsättandet av förtroende poster till SSAT’s styrelse, är att varje ägarorganisation här rätt att utse 2 personer som representerar organisationen, resterande förtroende poster fyller man på från intresserade personer som är medlemmar i någon av riksorganisationernas föreningar.
Efter SSAT’s senaste årsmöte skickade SRF namn på 2 personer som skulle vara dess representanter, och det i god tid. Men dessa personer fick inte vara med i SSAT’s styrelse, av för oss ännu okänd anledning.
Ska enskilda individer eller ledamöter ha synpunkter på om vem eller vilka som ska komma in i en styrelse?? Eller är det ägarna???
 
Trots att SRF under upprepade antal gånger, per mail, telefonledes och även personliga samtal, försökt få tillstånd ett möte med styrelsen för SSAT för att hitta en positiv lösning på det låsta läget, har det havererat varje gång. Detta på grund av att styrelsen för SSAT på intet sätt har tagit hänsyn till SRFs begäran, utan man har valt att helt och hållet ignorera SRF.
Inte nog med att SRF inte får vara representerat i styrelsen, blir fråntagen alla sina rättigheter, har man ändå mage nog att kräva att SRF att ska vara med och bidra till SSAT’s utgifter.
 
Vad problemet består i, varför samarbete inte kan ske, varför SSAT’s styrelse undviker alla försök till dialog, har vi fortfarande inte kunnat få något svar i.
 
Detta är bara en del av vad nuvarande styrelse för SRF har gjort under det senaste året, mer och ingående information och detaljer kommer att delges föreningarna på SRF’s årsmöte i Trollhättan den 3 maj 2015.
 
 
 
 
FÖRBUNDSTYRELSEN FÖR SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny