SRF's Årskongress 2016 - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Om SRF
KALLELSE - SRF's ÅRSKONGRESS 2016 i Norrköping
 
Till:   Syrianska Riksförbundets Medlemsföreningar
         SRF:s Valberedning
         SRF:s Interna revisorer

Härmed kallas Ni till SRF’s Årskongress 2016 som kommer att hållas på Syrianska Kulturförening Föreningen i Norrköping.


Datum: Lördagen den 26 mars 2016, klockan 12:00 (samling kl. 11:30).
Plats: Syrianska Kulturförening Föreningen i Norrköping
Adress: SOK S:t Kyriakos, Brånnestadsgatan 10, Norrköping
För vägbeskrivning ring Mosa Gevriye på 070-255 35 62.

I enlighet med LÄGESRAPPORTEN vid SRF:s årskongress den 26 mars 2016 förläggs kongressen enligt nedan:
 
Datum: Lördagen den 11 juni 2016, klockan 13:00 (samling kl. 12:30).
Plats: Syrianska Kulturförening Föreningen i Västerås
Adress: Narvavägen 90, Västerås
För vägbeskrivning ring Suleyman Özel på 070-779 69 75. 

OBS! Samling till årsmötet sker klockan 11:30, där vi inleder med lite tilltugg. Syrianska Riksförbundet kommer att stå för era resekostnader. Dock vill vi klargöra att det billigaste alternativet ska användas och att endast 18 kr/mil betalas ut som milersättning.

Tidigare översände vi anmälan av ombud, styrelsens förslag till att anta ny reviderad stadgar samt övriga handlingar inför ansökan till MUCF. 
Vid eventuella funderingar eller förhinder, var god och meddela SRF:s kansli på 08/550 16171.

Viktig punkt på dagordningen
Styrelsens förslag till att anta ny reviderad stadgar (Remissinstanser = i ett års tid hos medlemsföreningarna och översyn av SRF’s jurister).

Varmt välkomna!

Aziz Genc
SRF:s Ordförande


  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
  *  *  *  *  *  * 

DAGORDNING - SRF's ÅRSKONGRESS 2016 i NORRKÖPING

Den 26 mars 2016 i Syrianska Kulturförening Föreningen i Norrköping

Den 11 juni 2016 i Syrianska Kulturförening Föreningen i Västerås

1) Årsmötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Fastställande av röstlängd och röstberättigade ombud
4) Fastställande av dagordning
5) Val av årsmötets funktionärer:
     a. Ordförande
     b. Sekreterare
     c. Två protokolljusterare tillika rösträknare
6) Föredragning av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015.

7) Föredragning av Förbundsstyrelsens resultat och balansräkning för 2015.
8) Revisionsberättelsen.
9) Fråga om ansvarsbefrielse för gångna verksamhetsåret 2015.
10) Rapporteringar:
      a) SRF’s aktuella läge
      b) WCA
      c) Syrianska Kvinnoförbundet.
      d) NC
      e) SSAT
11) Fastställande av Verksamhets- & Budgetplan för 2016-2017.
12) Behandling av till styrelsen i tid inkomna motioner
      a) 
Beslut om styrelsens 
förslag till att anta ny reviderad stadgar. Förslaget har varit på remiss hos medlemsföreningarna i ett års tid och en översyn har skett av SRF’s jurister.
13) Val/omval av styrelseledamöter och funktionärer till Syrianska Riksförbundet:

      a) Ordförande (Ny val 2 år)
      b) Vice ordförande (Kvar 1år)
      
c) Kassör (Kvar 1 år)
      
d) Sekreterare (Nyval 2 år)
      
e) Vice sekreterare (Kvar 1 år)
      
f) Ledamot 1 (Kvar 1 år)
      
g) Ledamot 2 (Kvar 1 år)
      
h) Ledamot 3 (Nyval 2 år)
      
i) Ledamot 4 (Nyval 2 år)
      
j) Adjungerande Suppleant 1 (Kvar 1 år)
      
k) Suppleant 2 (Nyval 2 år)
      
l) Lekmannarevisor 1 (Kvar 1 år)
      
m) Lekmannarevisor 2 (Kvar 1 år)
      
n) Valberedning Sammankallande (Kvar 1 år)
      
o) Valberedning (Kvar 1 år)
      
p) Valberedning (Kvar 1 år)
14) Val av Auktoriserad Revisor

       Auktoriserad revisor: Johan Henrik Valentin Engdal 660624-5154 Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm
15) 
Fastställande av medlemsavgifter
16) Övriga frågor
      
a) Boktryckeri: Förfrågan om översättning av Michael Rabo’s bok från engelska till svenska
      
b) Förbundets framtid
17) Mötets avslutande


 *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 *  *  *  *  *  *  *  *  * 
  *  *  *  *  *  *  
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny