SRF's Konflikt - Syrianska Riksförbundet

Till innehåll

Huvudmeny:

Nyheter
 
FAKTA OM SRF’s PÅGÅENDE KONFLIKT
 
På grund av att många av förbundets medlemsföreningar blev förda bakom ljuset med osanningar och falska uppgifter som fortfarande cirkulerar om SRF’s konflikt blir vi tyvärr tvungna att upplysa syrianska gruppen i allmänhet och våra medlemsföreningar i synnerhet med faktadokument som styrker sanningshalten om händelseförloppen.
 
Den uppkomna situationen ”KONFLIKTEN” började i och med förbundets styrelse enligt kongressbeslut från 2014 att få ordning på förbundets ekonomi. SRF’s styrelse har i enlighet med tagna kongressbeslut tog kontakt med berörda syrianska organisationer åtskilliga gånger för att reda ut och reglera förbundets ekonomiska fordringar. För att tvinga fram en lösning med ansvarstagande av de inblandade organisationers ledning blev SRF tvungna att skicka brev på återkrav av sina fordringar till berörda organisationer i syfte att reglera förbundets fordringar och komma till en gemensam lösning.
Efter dessa handlingar började SRF motta anonyma och hotfulla mejl med krav att hela förbundsstyrelsen måste avgå och lämna sina platser till förfogande (händelsen polisanmäldes). (Bilaga 1: Anonyma mejlet)

SRF har planenligt utlyst sitt ordinarie årskongress den 3 maj 2015 och kallelse har utgått stadgeenligt till förbundets medlemsföreningar och den ekonomiska biten var högst på dagordningen.
Under tiden av oss kända en skara av personer (Vid behov inbrytarnas och vittnenas namn publiceras) började systematisk uppvigla enskilda personer som haft ledande poster i andra medlemsföreningar för att stärka sina positioner mot den sittande SRF’s styrelse. Dessa människor började med att i flera omgångar bryta sig in i förbundets lokaler på Klockarvägen i Södertälje och tog med sig många pärmar som innehöll dokument av vikt på fakturor, skuldebrev och dylikt. Man tog med sig även förbundets dator som innehöll förbundets all dokumentation, viktiga koder och kontakt adresser till myndigheter och samarbetsorganisationer i syfte att med hjälp av dessa stulna dokument och koder proklamera sig som ”legitima” styrelse för förbundet och undanröja alla dokument som kunde varit bevismaterial på förbundets fordringar.
Efter dessa inbrott användes flera tryckta dokument med SRF’s logotyp och koder till att spärra förbundets bankkonton, kapa hemsidan, ändra förbundets adress och dess telefonabonnemang. De flesta av dessa avspärrningar har återställds till den sittande legitima styrelsen. (Bilaga 2.1: Adressändring) (Bilaga 2.2: NORDEA - Beslut Angående tvist i förening) | (Bilaga 2.3: MUCF - Obehörigen Intrång i ansökningssystem)
  
SRFs Ordinarie årskongress är den högsta beslutande organ och den rätta plattformen där man behandlar olika förbundsärenden och komma till majoritets- och demokratiska beslut som är bindande för alla medlemsföreningar.
Två veckor innan SRF’s ordinarie årskongressen (den 3 maj 2015) börjar en utbrytargrupp av oss okänd anledning organisera sig och utlyser eget årsmöte den 18 april 2015 och väljer egen styrelse under namnet Syrianska Arameiska Riksförbundet.
Syftet med detta var inte bilda egen organisation som riksförbund utan att komma över förbundets organisationsnummer och därmed komma över förbundets kvarvarande tillgångar.
Trots all motarbete av utbrytargruppen har SRF’s sittande styrelse försökt skapa dialog på bred front för att lösa konflikten innan förbundet tar skada ännu mer och drabba syrianska gruppen negativ, utan att nå framgång (Bilaga 3.1: SRF förfrågan om gemensam Extraårsmöte) | ( Bilaga 3.2: SRF Begäran om sittning med Syrianska FC Styrelse). SRF’s sittande styrelse blev uppmanade av utbrytargruppens jurist en anmaning att lämna SRF’s styre till sin klient (Bilaga 4: Utbrytargruppens jurist uppmanar SRF styrelse att lämna över) och därefter erhåller SRF’s styrelseledamöter en ansökan om stämning (Bilaga 5: Utbrytargruppens stämning via jurist mot SRF styrelse). SRF’s styrelsen blir i detta fall tvungna att inlämna en stämningsansökan mot personerna (ej medlemsföreningar) som förorsakat hela konflikten för SRF. (Bilaga 6: SRF Motstämning av Utbrytargruppen)
 
Övriga viktiga dokument
 
STYRELSEN FÖR SYRIANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny